Pristup informacijama / Prijava nepravilnosti

PRISTUP INFORMACIJAMA

službenica za informiranje
Maja Purgar Ivka dipl. pol.
stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada
Banjavčićeva 9
47 000 Karlovac
tel. 047 628 230
e-mail: maja.purgar@karlovac.hr
--------------------------------------------------------------------------------
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Uvjeti ponovne uporabe informacija
Rješenje o imenovanju službenika za informiranje
Obrasci
VODIČ ZA KORISNIKE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2017.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2016.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2015.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2014.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2013.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2012.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2011.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2010.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2009.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2008.
Izvješće o pravu na pristup informacijama za Grad Karlovac 2007.


PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Kontakt:
Marina Golubić, dipl. iur.
tel. 628 130
e-mail marina.golubic@karlovac.hr

Sukladno Zakonu u sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), te Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljajnu sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) Grad Karlovac imenovao je Marinu Golubić, službenicu Grada Karlovca, zaduženim za nepravilnosti u Gradu Karlovcu. Osoba  zadužena za  nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru te samostalno i u suradnji s gradonačelnikom poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.