Javna rasprava o UPU Groblje Mala Švarča

Javna rasprava traje do 14. 3. 2017.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/16-03/03                                                   
URBROJ: 2133/01-06/03-17-39
 
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13) i zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-02/16-03/03, URBROJ: 2133/01-06/03-17-37 od 24.01.2017., objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
O prijedlogu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
 „GROBLJE MALA ŠVARČA“

1.     Javna rasprava trajat će 30 dana u periodu od 13.02.2017. do 14.03.2017. godine.

Javni uvid u prijedlog plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog  radnog dana od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br.9, potkrovlje.

2.     Javno izlaganje održat će se 01.03.2017.godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva br.9.

3.     Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o 
        prostornom uređenju na sljedeći način:

  • Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
  • Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno do 14.03.2017. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom  podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Karlovcu,Upravnom odjelu za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  • Javnopravna tijela koja su dala,odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva,odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.Mišljenje prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu s zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo.U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku,smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima,odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan. 

4.   Prijedlog Urbanističkog  plana uređenja „Groblje Mala Švarča“ dostupan je na mrežnoj stranici Grada Karlovca  www.karlovac.hr . 
 

Dokumenti
  Prijedlog plana za javnu raspravu
Sažetak za javnost
  Grafički dio