Najčešća pitanja

Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja?

Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se razmatrati pojedinačno, već isključivo prilikom izmjene i dopune postojećeg  Prostornog plana uređenja Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br.1/02,5/10 i 6/11) ili prilikom izrade novog. Tada javna rasprava traje 30 dana tijekom koje se daju zahtjevi i primjedbe na prijedlog plana. Javna rasprava objavljuje se u javnim glasilima i na službenoj mrežnoj stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr 
Pošto se radi se dugoročnom prostornom planu, a proces njegove izrade ili izmjene i dopune je vrlo složen, dugotrajan i skup, ne rade se česte izmjene. Stoga Upravni odjel za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca kontinuirano zaprima pisane inicijative koje će se razmatrati prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili izrade novog plana.

U kojoj je fazi rješavanje imovinskih odnosa i pokretanje prenamjene i uređenja bivše vojarne Luščić?

Prostor bivše vojarne Luščić u vlasništvu je RH. Grad Karlovac je dostavio Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom zahtjev za darovanje predmetne nekretnine. Prostor bivše vojarne Luščić, predložen je kao jedan od strateških razvojnih projekata u Strategiji razvoja Grada Karlovca za razdoblje 2013.- 2020.godine.  

U kojoj mjeri je, prilikom obnove zgrada u zaštićenoj kulturno povijesnoj urbanističkoj cjelini, potrebno zadržati postojeće karakteristike objekta (raspored prostorija, visina stropova, mogućnost uređenja potkrovlja i sl.)?

Za zahvate gradnje novih ili zamjenskih građevina, odnosno rekonstrukcije postojećih građevina koje se nalaze u kulturno povijesnoj urbanističkoj cjelini (Zvijezda je njen najvredniji dio) izdaju se akti za građenje temeljem Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca  - GUP. Istim planom, za prostor Zvijezde postoji Urbanistički plan uređenja. 
 

U kojoj je fazi revitalizacija stare povijesne jezgre Zvijezde?

2008./2009. godine izrađeno je idejno rješenje rekonstrukcije bloka bivše vojarne (Oružana), izgradnja podzemne garaže i uređenje glavnog gradskog trga. Za navedene zahvate 2013.godine izdana je lokacijska dozvola. Do tog perioda realizirani su i brojni pojedinačni projekti: obnova zgrade Magistrata, Gradskog muzeja, Đačkog doma,  prenamjena vojarne u Radićevoj ulici u Trgovačko-ugostiteljsku školu, uređenje Obrtničkog centra, Studentskog centra, objekata Veleučilišta (Kadettenschule, vojarna bana J. Jelačića), uređenje Studentskog doma i drugi manji zahvati koji su doprinjeli poboljšanju kvalitete prostora. 2012. godine usvojena je i Strategija razvoja Grada Karlovca 2013. – 2020. kojom je revitalizacija Zvijezde istaknuta kao jedan od tri strateška cilja razvoja Grada. Iste je godine usvojen Program pripreme, izrade i provedbe Urbanističkog plana uređenja Zvijezde. 2016. godine izrada Urbanističkog plana uređenja Zvijezda. U sklopu izrade plana izrađuje se i pet posebnih stručnih podloga (konzervatorska, prometna, demografsko-sociološka, hortikulturna i ekonomska). U tijeku je razmatranje radnog materijala Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Zvijezda s prijedlozima svih stručnih podloga. Zbog izuzetnog značaja prostora Zvijezde, tijekom postupka izrade urbanističkog plana, javnost je dodatno uključena putem radionica i tribina. Slijedi održavanje javne rasprave početkom 2016.godine. U idućoj godini planirana je i izrada Plana upravljanja Zvijezdom, dokumenta u kojem će biti razrađen sustav/model upravljanja povijesnom cjelinom, planirani specifični projekti prema prioritetu, osmišljeni instrumenti mjerenja učinaka i praćenja provedbe i sl.  
 

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika