Financiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/11
URBROJ: 2133/01-01/01-16-37
Karlovac, 15. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 7. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („N.N.“ broj: 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16) i na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 33. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo sljedeću
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Karlovca za 2017. godinu 
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu za redovito financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Gradskog vijeća Grada Karlovca i nezavisnih vijećnika izabranih s nezavisnih kandidacijskih lista.
Članak 2.
Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Grada Karlovca za 2017. godinu u visini od 350.000,00 kuna.
Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju političke stranke koje imaju vijećnika u Gradskom vijeću Grada Karlovca i nezavisni vijećnici u Gradskom vijeću izabrani s nezavisnih lista.
Članak 3.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća osigurana u Proračunu Grada Karlovca raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u Gradskom vijeću razmjerno broju vijećnika svake političke stranke u Gradskom vijeću, u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.
Nezavisnom vijećniku Gradskog vijeća podzastupljenog spola i političkoj stranci za svakog člana podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na dodatnu naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku Gradskog vijeća.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno, razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću kao i vijećnika Gradskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista i to za vijećnike u iznosu od 3.404,65 kuna tromjesečno, odnosno za svaku vijećnicu Gradskog vijeća u iznosu od 3.745,15 kuna tromjesečno, kako slijedi:
 
R.
br.
 
Naziv političke stranke i nezavisnog vijećnika
 
Broj vijećnika
 
Tromjesečni iznos sredstava za isplatu u 2017. godini
M Ž M Ž UKUPNO
1. HDZ 6 2 20.427,90 7.490,30 27.918,20
2. HL-Stranka rada 0 1 0,00 3.745,15 3.745,15
3. HNS 2 0 6.809,30 0,00 6.809,30
4. HSLS 1 0 3.404,65 0,00 3.404,65
5. HSP AS 2 0 6.809,30 0,00 6.809,30
6. HSS 1 1 3.404,65 3.745,15 7.149,80
7. HSU 0 2 0,00 7.490,30 7.490,30
8. SDP 5 1 17.023,25 3.745,15 20.768,40
9. NEZAVISNI DAVOR PETRAČIĆ 1 0 3.404,65 0,00 3.404,65
UKUPNO 18 7 61.283,70 26.216,05 87.499,75

Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačivati će se na žiro račun političkih stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnih vijećnika za prvo tromjesečje 2017. godine, odnosno do raspuštanja sadašnjeg saziva Gradskog vijeća Grada Karlovca.
Korisnici su dužni knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid nadležnim tijelima o načinu raspolaganja sredstvima.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.
 
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA
Damir Mandić, dipl.teol.