Upravni odjel za opće poslove

pročelnik: v.d. Marina Golubić, dipl. iur.
tel:  047 / 628-119
e-mail: marina.golubic@karlovac.hr
marina.golubic@karlovac.hr
Obavlja savjetodavne i stručne poslove za potrebe Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, pripremu sjednica Gradskog vijeća, pripremu, tiskanje i distribuciju Glasnika Grada Karlovca, ostvarivanje prava nacionalnih manjina, pripremu predmeta za vođenje sudskih sporova te vođenje evidencije o sudskim sporovima i plaćanje sudskih i javnobilježničkih pristojbi, zastupanje Grada u sudskim sporovima manje vrijednosti i poslovi ovršnog postupka, poslove zaštite na radu, pravne, kadrovske, administrativne, tehničke i pomoćne poslove, javnu nabavu.
STATUT GRADA KARLOVCA I POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA