Upravni odjel za opće poslove


pročelnik: Vlatko Kovačić, mag.iur.
tel: 047 / 628 - 104
e-mail: vlatko.kovacic@karlovac.hr

 • stručni i administrativno-tehnički poslovi vezane za rad gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i radna tijela gradonačelnika
 • protokol i odnosi s javnošću
 • informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama
 • ažuriranje mrežnih stranica Grada
 • mjesna samouprava
 • vatrogastvo, zaštita od požara i civilna zaštita
 • savjetodavni i stručni poslovi za potrebe Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela
 • priprema sjednica Gradskog vijeća
 • priprema, tiskanje i distribucija Glasnika Grada Karlovca
 • ostvarivanje prava nacionalnih manjina
 • zaštita na radu
 • pravni, kadrovski, administrativni, tehnički i pomoćni poslovi
 • praćenje poslovanja ustanova
 • vođenje sudskih sporova te vođenje evidencije o sudskim sporovima i plaćanju sudskih i javnobilježničkih pristojbi

STATUT GRADA KARLOVCA I POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA 

ODLUKA O MJESNOJ SAMOUPRAVI

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O MJESNOJ SAMOUPRAVI