Upravni odjel za investicije i europske fondove

pročelnica:  mr.sc Marina Grčić dipl.ing.  
tel: 047 / 628- 242
e-mail: marina.grcic@karlovac.hr

Obavlja pripremu razvojnih projekata Grada Karlovca i njihovo kandidiranje na natječaje europskih fondova u okviru operativnih programa ĉija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije, suradnju s regionalnim koordinatorom, gradovima, regijama i institucijama u koordiniranju aktivnog uĉešća Grada Karlovca u radu europskih asocijacija, provjeru strateške sukladnosti razvojnih projekata, izradu predstudija izvedivosti, pripremu projektne i tehniĉke dokumentacije, prijavu projekata, ugovaranje i provedbu sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima, planiranje, realizaciju i praćenje realizacije investicija koje su od interesa za Grad.