Vijesti
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
 
Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2017. godini (dalje u tekstu: Program) određuju se aktivnosti i projekti vezane uz gradnju objekata javne i društvene namjene, izradu projektne dokumentacije, izgradnju komunalne infrastrukture te uz dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu grada Karlovca u 2017. godini.
Članak 2.
Ukupni rashodi prikazani u ovom Programu iznose 26.600.000,00 kuna. Program sadrži opis poslova s procjenom troškova, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kako slijedi:
1. Kapitalni projekt A03 3002 K300011 Uređenje i izgradnja prometnica
− Sredstva osigurana na ovoj poziciji utrošit će se na rekonstrukciju prometnica podgrađa (Ulica P. R. Vitezovića, Ulica Obala V. Mažuranića, Ulica J. Šipuša, Ulica N. Šebetića, Ulica I. Gundulića i Ulica P. Preradovića) u sklopu rekonstrukcije vodoopskrbe i sanitarne odvodnje tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o., te će se izvesti radovi na uređenju prometnica, nogostupa, parkirališta, hortikulturnog uređenja i javne rasvjete. Planira se i izgradnja pješačko – biciklističke staze u Ulici Marina Držića.
 
Osigurana sredstva:                                                                              2.980.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Opći prihodi i primici 180.000,00 Rekonstrukcija prometnica  
2.980.000,00
Komunalni doprinos 1.150.000,00    
Doprinos za šume 150.000,00    
Naknada za koncesije 200.000,00    
Višak prihoda iz   prethodne godine – opći prihodi 1.300.000,00    
UKUPNO 2.980.000,00   2.980.000,00

2. Kapitalni projekt: A03 3002 K300021 Odvodnja grada
− Osiguranim sredstvima planira se realizacija odvodnje brdskih voda Luščića, Strmca i Dubovca III etapa (Kanal 1 i 1.3) kako bi se u što većem obuhvatu riješila odvodnja brdskih voda s tog dijela brdskog sliva i spriječilo plavljenje pojedinih dijelova ulica i stambenih objekata u periodima jačih kiša. Kao nastavak projekta iz 2016. godine, planira se izgradnja otvorenog kanala oborinske odvodnje naselja Tičarnica. Sredstva se osiguravaju i za izradu projektne dokumentacije oborinske odvodnje prometnica u kojima se izvodi sanitarna kanalizacija u sklopu projekta Karlovac 2 tvrtke Vodovod i kanalizacija, i to:
- Uređenje komunalne infrastrukture Mala Švarča, Logorište
- Uređenje komunalne infrastrukture Turanj, Sajevac
- Uređenje komunalne infrastrukture Jamadol
- Uređenje komunalne infrastrukture Baščinska i Triglavska
- Uređenje komunalne infrastrukture Hrnetić
- Uređenje komunalne infrastrukture Drežnik
- Uređenje komunalne infrastrukture Donja Švarča
- Uređenje komunalne infrastrukture Kamensko.
 
Osigurana sredstva:                                                                    950.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Opći     prihodi     i primici 950.000,00 Građevinski objekti 950.000,00

3. Kapitalni projekt: A03 3002 K300025 Glazbeni paviljon – Šetlište dr. Franje Tuđmana
− U 2017. godini osiguravaju se sredstva za izgradnju glazbenog paviljona na Šetalištu dr. Franje Tuđmana. Paviljon je projektiran kao osmerokutna ploha, sa stepenicama van gabarita osmerokuta, ukupne veličine 9,96x10,51 m, visine Pₒ +P. Visina od uređenog terena do najviše točke krova iznosi 7,5m, povišen iznad terena cca 1m, s 8 stupova koji nose nadstrešnicu s lanternom, oblikovanu tako da prati tloct. Kamenom je obložen pod pozornice i postament paviljona, a ograda i ukrasi izvedeni su od elemenata od kovanog željeza, sve prema Posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Karlovcu.
Osigurana sredstva:                                                                               950.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Opći prihodi i primici 950.000,00 Građevinski objekti 950.000,00

4. Kapitalni projekt: A03 3002 K300026 Projekt sanacije pothodnika
− Osigurana sredstva za provedbu ovog kapitalnog projekta utrošit će se za radove na nastavku sanacije prodora vode u pothodnik, pri čemu se u 2017. godinini planira sanacija poda i stropa pothodnika.
 
Osigurana sredstva:                                                                                500.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Opći prihodi i primici 500.000,00 Projekt sanacije 500.000,00

5. Kapitalni projekt: A03 3002 K300028 Izrada projektne dokumentacije
− Ovom proračunskom pozicijom obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije za gradske projekte i to za izradu sljedeće projektne dokumentacije:
- Uređenje okoliša Grabrik
- Uređenje okoliša Smičiklasova 14, 14A
- Sanacija klizišta u ulici Furači
- Uži gradski prsten grada Karlovca
- Rekonstrukcija Ul. A. Nemčića – 2.dio
- Rekonstrukcija pristupne prometnice Starom gradu Dubovcu
- Rekonstrukcija ulice Ivana Grahe
Osigurana sredstva:                                                                                     550.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Opći prihodi i primici 550.000,00 Projektna dokumentacija 500.000,00
    Plaćanje vodnog                 doprinosa, elek.sug., i sl. 50.000,00
UKUPNO 550.000,00   550.000,00

6. Kapitalni projekt A03 3002 K300033 Sanacija klizišta
− Sredstva osigurana na ovoj poziciji utrošit će se za sanaciju klizišta iznad Vojnog groblja na Dubovcu, izvedbom potpornih zidova, a kao nastavak sanacije klizišta izvedenog u 2016.godini gdje je sanirano klizište iznad Židovskog groblja.
Osigurana sredstva:                                                                             1.500.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Komunalni doprinos 1.500.000,00 Sanacija klizišta 1.500.000,00

7. Kapitalni projekt A03 3002 K300045 Uređenje okoliša Grabrik
− Osigurana sredstva utrošit će se na realizaciju prve faze projekta uređenja okoliša Grabrik, a koja obuhvaća izgradnju parkirališa.
 
Osigurana sredstva:                                                                                     970.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Komunalni doprinos 450.000,00 Građevinski objekti 970.000,00
Doprinos za šume 300.000,00    
Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos 220.000,00    
UKUPNO 970.000,00   970.000,00

8. Kapitalni projekt A03 3002 K300058 Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac
− Cilj rekonstrukcije Dječjeg vrtića Rakovac je poboljšanje standarda i životnih uvjeta korisnika vrtića kroz usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ br. 63/08, 90/10) te poboljšanje energetske učinkovitosti građevine.
Rekonstruirani dječji vrtić bit će tipa područnog dječjeg vrtića s 3 jasličke i 5 vrtićkih jedinica. Zgrada dječjeg vrtića Rakovac je planirana kao slobodnostojeća građevina, visine P+1. Radovi na rekonstrukciji objekta i uređenju okoliša sa izgradnjom parkirališta, koji su započeli su u drugoj polovici 2016. godine, planiraju se dovršiti tijekom 2017. godine.
 
Osigurana sredstva:                                                                                     12.050.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Pomoći iz županijskog proračuna 100.000,00 Građevinski objekti 12.050.000,00
Pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.400.000,00    
Donacije 2.300.000,00    
Prihodi od prodaje stambenih objekata 900.000,00    
Prihodi od prodaje poslovnih objekata 4.950.000,00    
Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi 300.000,00    
Višak prihoda iz prethodne godine – od prodaje poslovnih objekata 2.100.000,00    
UKUPNO 12.050.000,00   12.050.000,00

9. Kapitalni projekt A03 3002 K300059 Kino Edison
- Unutar ovog kapitalnog projekta u 2017. godini osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije radi obnove zgrade kina (pojedinačnog zaštićeno kulturno dobro) s intervencijama u smislu bolje funkcionalnosti usklađene sa suvremenim potrebama kulturnih sadržaja grada Karlovca.
 
Osigurana sredstva:                                                                             250.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Opći prihodi i primici 250.000,00 Projektna  dokumentacija
– uređenje kina Edison
250.000,00

10. Kapitalni projekt: A03 3002 K300028 Izrada projektne dokumentacije
- Projektom su predviđene aktivnosti vezane uz izradu tehničkih rješenja, troškovnika, izvedbenih i prometnih projekata, projekata sanacije, specijalističkih i stručnih podloga, te ostale geodetske i građevinske usluge.
 
Osigurana sredstva:                                                                                   700.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Opći prihodi i primici 700.000,00 Izrada projektne dokumentacije 700.000,00

11. Kapitalni projekt: A03 3002 K300053 Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada
- Ovom aktivnošću predviđena su dodatna ulaganja na poslovnim prostorima i stanovima u vlasništvu Grada prema potrebama i zahtjevima tijekom godine, a koji se odnose na krovopokrivačke, stolarske i ostale dodatne radove van tekućeg održavanja.
 
Osigurana sredstva:                                                                                     400.000,00
Prihodi 2017. Rashodi 2017.
Opći prihodi i primici 100.000,00 Dodatna    ulaganja                 na poslovnim prostorima 200.000,00
Prihodi od prodaje   stambenih objekata 200.000,00 Dodatna    ulaganja                 na stanovima 200.000,00
Višak prihoda iz         prethodne godine – opći prihodi 100.000,00    
UKUPNO 400.000,00   400.000,00

Rekapitulacija rashoda Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2017. godini, s projekcijom za 2018. i 2019. godinu:
 
  RASHOD Plan 2017. 2018. 2019.
1. Uređenje i izgradnja prometnica 2.980.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
2. Odvodnja grada 5.750.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
3. Glazbeni paviljon – Šetalište dr. Franje Tuđmana 950.000,00 0,00 0,00
4. Projekt sanacije pothodnika 500.000,00 600.000,00 0,00
5. Izrada projektne dokumentacije 550.000,00 550.000,00 550.000,00
6. Sanacija klizišta 1.500.000,00 500.000,00 0,00
7. Uređenje okoliša Grabrik 970.000,00 0,00 0,00
8. Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Rakovac 12.050.000,00 0,00 0,00
9. Kino Edison 250.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
10. Izrada projektne dokumentacije 700.000,00 700.000,00 700.000,00
11. Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada 400.000,00 400.000,00 400.000,00
  UKUPNO 26.600.000,00 20.550.000,00 21.450.000,00
 
Članak 3.
Financiranje aktivnosti ovog Programa vršit će se iz sljedećih izvora: opći prihodi i primici Proračuna Grada Karlovca, višak prihoda iz prethodne godine (opći prihodi, komunalni doprinos, prihodi od prodaje poslovnih objekata), komunalni doprinos, prihodi za posebne namjene – ostalo, naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada, naknada za koncesije, doprinos za šume, donacije, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, pomoći iz županijskog proračuna, pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prihodi od prodaje stambenih objekata, prihodi od prodaje poslovnih objekata.
Rekapitulacija prihoda Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2017. godini.
  PRIHOD PLAN 2017.
1. Opći prihodi i primici 3.630.000,00
2. Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi 1.700.000,00
3. Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos 220.000,00
4. Višak prihoda iz prethodne godine – od prodaje poslovnih objekata 2.100.000,00
5. Komunalni doprinos 3.300.000,00
6. Prihodi za posebne namjene - ostalo 1.000.000,00
7. Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada 150.000,00
8. Naknada za koncesije 200.000,00
9. Doprinos za šume 450.000,00
10. Donacije 2.300.000,00
11. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 4.000.000,00
12. Pomoći iz županijskog proračuna 100.000,00
13. Pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.400.000,00
14. Prihodi od prodaje stambenih objekata 1.100.000,00
15. Prihodi od prodaje poslovnih objekata 4.950.000,00
  UKUPNO 26.600.000,00
 
Članak 4.
Vrijednost pojedinih aktivnosti, odnosno radova i usluga iz ovog Programa utvrđene su na temelju aproksimativnih količina i projektantskih vrijednosti, dok će se konačna vrijednost utvrditi temeljem stvarnih i ukupnih troškova.
Članak 5.
Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je gradonačelnik Grada Karlovca.
Za realizaciju ovog Programa zadužuju se Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo.
Članak 6.
Gradonačelnik Grada Karlovca dužan je do kraja ožujka 2018. godine podnijeti Gradskom vijeću Grada Karlovca izvješće o izvršenju ovog Programa.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Karlovca“.